Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 368
       
    04.06.2017 - Hajaasustuse programm 2017

Tartu Maavalitsus avas 07.04.2017 hajaasustuse programmi, seega algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt ka Tähtvere vallas.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatavad tegevused:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Projekti maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlbulikest kuludest.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Tähtvere Vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017. Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
• Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakub taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja vajadusel konsulteerige:
• EAS-is Tiina Loorand, tel 627 9402, e-post: tiina.loorand@eas.ee
• Tartu Maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialist Heili Uuk tel 730 5237, e-post: Heili.Uuk@tartu.maavalitsus.ee
Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu Maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.
•Tähtvere Vallavalitsuse arendusosakonna juhataja Jüri Varik, tel 5091244, e-post: varik@hot.ee. Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tähtvere valla üldaadressile info@ilmatsalu.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.

Lisateave:

< mai >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

UUDISED