Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 976
       
    Oja tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Tähtvere Vallavalitsus teatab, et Tähtvere Vallavolikogu kehtestas 09.06.2017 otsusega nr 1–2/25 Rahinge küla Oja tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga on moodustatud Oja tee 11 kinnistust (millel paikneb kunagisest Rahinge koolimajast ümberehitatud 18 korteriomandiga elamu, registriosad nr 2936350..2938650, katastritunnus 83101:004:0321, pindala 15501 m2, sihtotstarve 100% elamumaa), üks täiendav 2800 m2 suurune krunt (pos 2), millele on määratud ridaelamu ja ühe abihoone ehitusõigus. Lisaks on detailplaneeringuga määratud Oja tee 11 krundi (pos 1) täpsemad maakasutustingimused, abihoonete ja rajatiste ehitusõigus, ning tehnovõrkude paiknemine.

Planeeringualasse on hõlmatud kohalik Oja tee (katastritunnus 83101:001:0556, sihtotstarve 100% transpordimaa), mille liikluskorraldus tugineb Liikluslahendus OÜ korraldatud liiklusanalüüsile ja -uuringutele. Koostatud liiklusuuringule tuginedes on Oja teel ja lähiümbruse teedel liiklussagedus tagasihoidlik, ristmike läbilaskvuste kasutustasemed on väga madalad ja kõrvalteelt sõidueesõigusega teele väljasõidul on peatumised suhteliselt harvad. Vastavalt liiklusanalüüsis toodud standardi andmetele võivad Oja teel kõik liiklejad olla ühisel liiklusalal ning sinna eraldi kõnni-/ kergliiklusteed ei planeerita.

Detailplaneeringuga kavandatu (pos 2 põhihoone ehitusõigus) elluviimine ei too kaasa märkimisväärset sotsiaalmajanduslikku mõju ja eeldatavalt ei mõjuta ka looduskeskkonda.

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED